Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Positivt lederskap

figur-author

Ledelse som vises igjen på bunnlinjen

Finnes der en indikator på lederskap som henger sammen med bedrifters produktivitet og fortjeneste? Svaret er arbeidsengasjement, som har vist seg å være en faktor som har signifikant sammenheng med ­bedrifters produktivitet og lønnsomhet. Internasjonal forskning viser at bedrifter som skårer i toppkvartilen av engasjementsskalaen, er 17 prosent mer produktive og 21 prosent mer lønnsomme enn de i laveste kvartil.

Så gir neste spørsmål seg selv: Hvordan øker man arbeidsengasjementet hos medarbeiderne?

Gallup-tall basert på forskning fra 142 land og 180 millioner arbeidstakere har vist at bare 20 prosent av arbeidstakerne globalt er aktivt engasjerte i jobben sin, det vil si at de har motivasjonsgiret på, er dedikerte, involverte og entusiastiske til arbeidet, og ser etter nye og bedre måter å oppnå bedre resultater for bedriftene på. De er også mer innovative. Dette er de ansatte som skaper vekst og nye kunder for bedriften.

Dernest har vi hele 60 prosent av arbeidstakerne som jobber jevnt og trutt, men som ikke er spesielt engasjerte i jobben sin. De møter opp, er ikke uvennlige eller forstyrrende, men bryr seg ikke om å skape nye kunder eller øke produktivitet, fortjeneste eller innovative løsninger for bedriften. De tenker mest på lunsjen, neste pause eller ferien de skal ha, og er i stor grad utsjekket mentalt.

Til slutt har vi de rundt 20 prosentene som benevnes aktivt uengasjert, og som gjør omtrent det motsatte av de aktivt engasjerte. De opptar lederes tid, er mer borte, har flere kvalitetsdefekter og bruker mye tid på å kose seg med misnøye.

Siden ledelse er å skape resultater gjennom med­arbeidere, bør det være et mål for enhver leder å få flere medarbeidere over i kategorien aktivt engasjert.

Suksessrike ledere vet at organisasjoner bare kan oppnå økte prestasjoner gjennom sine medarbeidere.

Ledelsen i store, anerkjente bedrifter som Microsoft, Disney og Google har alle forstått dette og iverksatt ulike tiltak i sin organisasjon som er hentet fra den forskningsbaserte positive psykologien.

Positiv psykologi er forskningsbasert viten om hva vi mennesker gjør når vi fungerer optimalt, blir ekstra motivert, yter, trives og oppnår resultater. Ledere som forstår de menneskelige psykologiske mekanismene for hva som skaper motivasjon og engasjement, og hvilke kriterier det er som setter mennesker i kreativitets­modus, får igjen for det i kroner og øre. Det vises igjen på bunnlinjen og gir høy avkastning. Tall fra Gallup sier at 80 prosent av hele den globale arbeidsstokken produserer 31 prosent mindre enn hva de er i stand til. Forskning viser også at bedrifter som innfører styrkebasert lederskap, som er en teknikk som bunner i en form for positiv psykologi, praktisk talt kan eliminere aktivt manglende engasjement på arbeidsplassen.

Medarbeidere som får bruke noen av sine signatur­­styrker (de fem høyeste) daglig i jobben sin, har 1,5 prosent høyere produktivitet enn medarbeidere som ikke får bruke dem. Og ledere som får styrke­basert feedback på sine egne styrker, er i forskning blitt assosiert med hele 12,5 prosent økning i produktivi­teten i sin avdeling!

Ett av verktøyene en leder kan benytte, er derfor å jobbe med styrker, både på individnivå og på organisa­sjonsnivå. På organisasjonsnivå kan en iverksette for eksempel en Appreciative Inquiry-prosess, hvor målet er å finne organisasjonens positive kjerne­styrker. Det handler om å designe og re-designe syste­mene i en organisa­sjon slik at en når de ønskede målene. På individnivå kan en kartlegge teamets styrker og bruke kunnskapen i flere interne prosesser. Kunn­skapen kan brukes både i eget liv og innad i organisa­sjonen.

Andre måter å jobbe med teknikker fra positiv psyko­logi på er for eksempel å bygge en kultur for anerkjennelse i organisasjonen. Dette kan gjøres på flere ulike måter, fra tonen i avdelingsmøter til hvordan en møter kunder, og hvilken kommunikasjonsstil en har. Atter andre metoder kan være å oppfordre til kreativitet og innovasjon. Microsofts globale leder Satya Nadella har innført growth og mindset vekstkultur i Microsoft globalt. Han videoblogger månedlig om dette og hvordan han har etablert rutiner i bedriften som gjør at de ivaretar sin kreative humankapital. Nadella tredoblet verdien av selskapet fra 2014–2018. Google, IBM og Disney er eksempler på flere bedrifter som har tatt i bruk teknikker fra positiv psykologi internt for å skape vekst og en god kultur. Annen forskning utført av Cameron, Bright og Casa (2004) har vist at intervensjoner basert på positiv psykologi på arbeidsplassen har gitt høyere skår på seks viktige dimensjoner i bedriften: fortjeneste, produktivitet, kvalitet, innovasjon, kundetilfredshet og hvor lenge man er ansatt.

Ledere som erverver seg kunnskap om hvordan menneskesinnet fungerer, og hvordan medarbeidere reagerer og agerer, samt hvordan man kan fremme motivasjon, arbeidsglede og menneskelig ytelse, vil vinne mye på det! I tillegg til sterkere arbeidsengasjement vil en også kunne få økt produktivitet og lønnsomhet. Og ikke nok med det, bedrifter som er i øverste kvartil av engasjementskalaen, har også 41 prosent lavere fravær og mindre utskifting av ansatte. Og ikke minst: De har fått fornøyde ansatte som trives!

I min bok Positivt lederskap presenteres mange teknikker ledere kan ta i bruk for å øke arbeidsengasje­mentet. Boken inneholder også en teori kalt positivt lederskap. I dag finnes det mange artikler om ledelse som tar for seg enkeltfaktorer i ledelse, for eksempel kommunikasjon, relasjoner, motivasjon og leder­egenskaper.

Jeg har utarbeidet en helhetlig teori som omfatter en tredeling fordelt på a) faktorer ved lederen selv, b) faktorer ved lederoppgavene, og c) resultater blant medarbeiderne. Under a) faktorer ved lederen selv er underpunktene lederes eget tankesett og lederes autentisitet. Disse to handler om egen rolle, noe det er vesentlig at ledere reflekterer over og er bevisste på. De er nemlig ens ubevisste måte å handle på.

Faktorer ved lederoppgavene handler om lederens oppgaver knyttet til å nå mål, motivere/inspirere, kommunisere, skape mening og bygge team og relasjoner. Alle disse er viktige lederoppgaver, og en leder bør integrere alle disse i sitt lederskap, i et helhetlig perspektiv. Gjør en det, skapes det resultater blant medarbeiderne i form av økt engasjement, endrede holdninger og økte prestasjoner.

Positivt lederskap handler altså om hvordan ledere kan bruke forskningsbasert positiv psykologi for å skape mer engasjement og trivsel, forbedre rela­sjoner og øke ytelse og produktivitet på arbeidsplassen. Slik kan ledere legge til rette for å skape vinn-vinn-situasjoner for både ledelse, ansatt og bedrift.

At forskning også har vist sammenhenger mellom intervensjoner i form av positiv psykologi på arbeidsplassen og resultater i form av redusert sykefravær og redusert utskifting av ansatte, i tillegg til positiv innvirkning på helsen, taler vel også for at vi trenger er paradigmeskifte i vår tekning rundt lederskap.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS