Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

NHH: solid, oppdatert og nytenkende

Øystein Thøgersen – NHH

Substans, relevans og synlighet, med mål om å være en av de beste handelshøyskolene i Europa. Det er Øystein Thøgersens styringsmål for Norges Handelshøyskole (NHH) når han nå tar fatt på sin nye jobb som rektor.

Øystein Thøgersen (53) er den første ansatte rektor ved NHH. Han fikk jobben i vår, og tiltrådte i begynnelsen av august. Thøgersen går til sin nye gjerning med klare mål.

– Siden verden går fortere, må også vi bevege oss raskere. Det er viktig å følge med. Vi må fornye oss, og vi må gjøre det både innenfor hvilke kurs vi tilbyr, våre undervisningsformer og pedagogikk og forskningsmessig, slår han fast.

 Øystein Thøgersen ny rektor NHH norges handelshøyskole

Mer nysgjerrig – bedre synlig

Gjennom sin tidligere stilling som professor og instituttstyrer ved institutt for samfunnsøkonomi på NHH kjenner Thøgersen godt til institusjonen han skal lede. Han har også vært medlem av NHH-styret og er styreleder for Samfunns- og næringslivsforskning SNF.

– Jeg har stor respekt for den solide tradisjonen vi kommer fra – med vår historie som en viktig forsknings- og undervisningsinstitusjon. Vi skal fortsette med å være stolte over den arven og bygge videre på den. Men skal vi klare å befeste vår posisjon, må vi forandre oss. Det vil bety at vi må endre våre tankesett, lage nye og klare mål og jobbe på nye måter, slår han fast.

I de siste årene har NHH synliggjort sin posisjon som en ledende forskningsinstitusjon med en nylig tildelt status som SFF (Senter for fremragende forskning) som kronen på verket. Thøgersen vil gjerne bygge videre på det grunnlaget, men understreker at det ikke skal gå på bekostning av undervisningen de tilbyr.

– Det er ingen motsetning mellom det å være god på forskning og det å være flink i undervisning. Tvert imot – er vi gode på forskning, har vi et godt utgangspunkt for å være gode og oppdaterte også i undervisningen. Men det kommer til å kreve at vi følger med i tiden. Jeg er en sterk tilhenger av at vi bruker nysgjerrigheten vår – alle vi som jobber og studerer på NHH – og at vi ønsker velkommen endringer i omgivelsene, som gjør det mulig for oss å gjøre ting på nye måter.

I sine nøkkelord ved tiltredelsen, substans, relevans og synlighet, har han klare synspunkter på hvor trykket skal settes inn.

– Vi har en lang tradisjon for å være gode på substans; vi har god faglig kvalitet og tilbyr god forskning og undervisning. Så langt har vi også vært relevante – våre kandidater får gode jobber når de er ferdige, og de melder tilbake at de føler at de har med seg god faglig og oppdatert ballast når de går ut i jobb. Men vi kan helt klart bli bedre på å synliggjøre alt vi kan. Det gjelder både forskningen vi utfører, og den kompetansen vi gir våre studenter. For eksempel har vi en rik tradisjon for å delta i viktige utvalg, råd og komiteer i ulike deler av samfunnslivet. Men vi skal bli flinkere til å synliggjøre både dette og de øvrige verdiene vi skaper. Da oppfyller vi en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, og vi blir en mer attraktiv institusjon for både ansatte og studenter.

Vil gjøre undervisning meritterende

Øystein Thøgersen mener den nye stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning er et viktig dokument for utvikling av våre nasjonale kunnskapsinstitusjoner.

– Jeg liker særlig godt at myndighetene stiller strengere og tydeligere krav til at vi som driver forskning og undervisning, skal være gode på formidling. Det er utfordrende og kommer til å kreve mye ressurser. Men det kommer også til å være en driver for å sikre at vi er tilstrekkelig på tå hev, og at vi er tilstrekkelig endringsvillige.

For NHHs del vil kravene til å synliggjøre kvalitet i formidling bygges inn i et system der undervisning er meritterende.

– God undervisning og pedagogisk kompetanse skal dokumenteres og gi status og uttelling. I dagens lønnssystem skal både forskning og undervisning belønnes, noe som er viktig for å sikre at undervisningskvalitet og fagutvikling er på det høye nivået vi ønsker, sier han.

Må øke teknologiforståelsen

En viktig del av god undervisningskvalitet er å følge med i den digitale utviklingen.

– Den teknologiske utviklingen drar oss på flere måter. For det første er det viktig å sikre at kursene våre utvikles løpende for å fange opp hvordan digitaliseringen endrer verden. Digitalisering får en stadig større plass i både flere av de obligatoriske kursene våre og i ulike spesialiseringskurs. Slik skal vi synliggjøre de utfordringene og mulighetene som digitalisering og automatisering medfører. Fra neste semester tilbyr vi derfor for eksempel både nye valgfag og spesialisering i Business Analytics, som omhandler håndtering av store datamengder, beslutningsmodellering og anvendt programmering. Om du er masterstudent i eksempelvis finans, kan du velge fra en stor portefølje av kurs i koding, fintech og stordata. I tillegg har vi opprettet et nytt masterprogram i entreprenørskap og innovasjon, oppsummerer Thøgersen.

Den nytilsatte rektoren tror også at gode allianser og et tettere samarbeid med næringslivet er nødvendig om man skal gjøre studenter og ansatte i stand til å møte effektene av en digital transformasjon.

– Vi skal ikke utdanne teknologer. Men mange av våre kandidater får lederjobber, og teknologi og IT er ikke lenger en løsrevet oppgave i bedriftene, men en integrert del av strategi- og ledelsesoppgaver. Derfor er teknologiforståelse viktig. Vi må både være oppdaterte nok til å vite hvilke muligheter teknologien skaper, og vi må oppdatere den faglige kunnskapen om hvordan vårt fag endres, for eksempel ved at forretnings­modeller og organisasjonsmodeller blir forandret.

Men ny teknologi skaper også nye muligheter for hvordan undervisningen foregår. Helt frem til det siste har eksamensoppgavene på NHH blitt skrevet for hånd, på trelags gjennomslagsark. Men Thøgersen viser til siste års digitaliseringsprosjekt for eksamen, som er i ferd med å gjøre slutt på at eksamen leveres inn håndskrevet, heftet sammen ved hjelp av tags i plast og grønn ull.

– Det er ingen tvil om at vi har mye å hente på å ta ny teknologi inn i undervisningen, ved aktiv bruk av filming og teknologiske løsninger for interaksjon mellom studenter og foreleser. Det er lettest å være mest eksperimentell på de små kursene våre, men vi må arbeide kontinuerlig med å fornye både undervisningsformene og måten vi avlegger eksamen på.

Ikke overproduksjon av studenter

I disse dager begynner over 6 000 studenter på studier innenfor økonomi og administrasjon. Til sammen 14 norske institusjoner tilbyr masterstudier i økonomi og administrasjon. Thøgersen tror likevel ikke det er for mange studieplasser innenfor fagområdet: Det beste beviset på det er at tallene viser at de aller fleste studenter fremdeles går rett ut i relevante jobber når de uteksamineres.

Men de de nye kravene i stortingsmeldingen vil synliggjøre forskjellene mellom de ulike institusjonene.

– Jeg bruker ikke mye energi på å tenke på at det mange som tilbyr økonomisk-administrativ utdanning i Norge, og at noen av institusjonene er små. Men jeg tror det er opplagt at det er kvalitetsforskjeller. Vi tar alle konkurrenter på alvor. Men vårt mål er å gjøre oss fortjent til å være blant de tyngste og viktigste aktørene innenfor vårt felt.

Internasjonal konkurranse viktigst

Og nettopp studiesteder i utlandet er viktige konkurrenter for NHH; kanskje minst like viktige som de øvrige nasjonale aktørene. NHH måles gjennom formelle, internasjonale akkrediteringsprogram som Equis, og i den siste kåringen i The Economist av masterprogrammer i økonomi og administrasjon internasjonalt endte NHH på en 26. plass.

– Det er viktig for oss være synlige i disse ulike internasjonale rangeringene. Det viser at kvaliteten på det vi produserer, er god, og at vi holder en internasjonal standard, både forskningsmessig og gjennom utdanningen vi tilbyr, slår Thøgersen fast.

Studiemiljøet på NHH er også stadig mer internasjonalt. Hovedtyngden av studentene velger å dra på utveksling. Andre veien kommer også internasjonale studenter for å ta ett eller flere semestre i Breiviken. Aller viktigst i denne sammenheng er likevel et økende antall velkvalifiserte internasjonale studenter som tar hele sin masterutdanning på NHH.

– Det betyr for eksempel at flere og flere av masterkursene foregår på engelsk. Men også det er viktig for å gjøre våre studenter rustet for å arbeide i en internasjonal verden, påpeker Øystein Thøgersen.

En viktig parameter i de internasjonale akkrediteringene er institusjonenes alumni-arbeid og hvordan tidligere studenter fortsetter å bidra til sitt alma mater også etter at de er ferdig utdannet.

– Som rektor vil jeg jobbe hardt for å utvikle et alumni-program NHH kan være stolt av. Jeg tror det er svært viktig at det fortsetter å være dialog mellom oss og alle vi sender ut i samfunns- og næringsliv. Vi skal lære av dem og deres erfaringer, og andre veien er det viktig at også tidligere studenter sørger for å være faglig oppdatert. Våre tidligere studenter har generelt en stor lojalitet til NHH. Jeg tror at den store konkurransen mellom utdanningsinstitusjonene gjør at man i fremtiden blir mer opptatt av hvilket studiested man kommer fra – slik vi i større grad har sett det i utlandet. Gjennom hele vår historie har det vært et kvalitetsstempel å være utdannet ved NHH og å arbeide ved NHH. Det skal det fortsatt være i fremtiden. Vi skal være et flaggskip blant handelshøyskoler, både nasjonalt og internasjonalt.

Norges Handelshøyskole

  • Lokalisert i Bergen.
  • 3 399 studenter
  • fordelt på bachelor- og masterstudier
  • 393 årsverk
  • 254 stillinger innen forskning og under­visning.
  • 6 institutter, 17 forskningssentre og 1 senter for fremdragende forskning.
  • 843 utvekslingsstudenter (begge veier), 15 prosent internasjonale studenter.
  • Budsjett 2017: 535 millioner.
  • Samarbeider med 170 universiteter og handelshøyskoler i 50 land.
  • På Financial Times-rangeringen siden 2005. Equis-akkreditert siden 2001; det eneste norske medlemmet i CEMS-akkrediteringen.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS