Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa
Magma nr. 3

MAGMA NR3 2021

Karriere og arbeidsliv

Pandemiledelse og underveislæring;  Fersk forskning viser at Norge har vært tilpasningsdyktig – i hverdagen, i beredskapsarbeid, i endringsprosesser og i sin nasjonale kriseledelse. reflektere over handlinger og analysere læring av situasjonen vi har stått i.


Les mer
Magma nr. 2 2021

MAGMA NR2 2021

Digital markedsføring

For å henge med på digital markedsføring, trengs kompetanseoppdageringer. Pandemien har vist hvor viktig digitale løsninger er, og hvor raskt de kan utvikles. Kampen om kundene vinnes av dem som har knekket den digitale markedsføringskoden. Les artiklene i dette nummeret og få et forsprang!


Les mer
Magma 2101

MAGMA NR1 2021

Arbeidsliv

Absolutt ingen som har vært i jobb det siste året har vært uberørt av pandemisituasjonen. Hvordan har du taklet denne store omstillingen? Ble du overrasket over svake eller sterke sider, som du kanskje ikke visste om?


Les mer
Magma 07 2020

MAGMA NR7 2020

Prosjektlederskap

Gode prosjektlederne holder seg oppdaterte, både på ny forskning, på megatrender og samfunnsliv og på nye og gode prosjektstyringsverktøy.


Les mer
Magma nr. 6 2020

MAGMA NR6 2020

Merkebygging

I krisesituasjoner klarer noen  bedrifter å se kundenes behov og fylle nye nisjer. De er vinnerne på kort sikt, men kan også blir dem som kommer best ut på lang sikt.


Les mer
Magma 52020

MAGMA NR5 2020

Nordområdene: Verdiskapning for hele landet

Nordområdene; En blomstrende fremtid krever tydelig politisk retning og klare budsjettmessige prioriteringer.


Les mer
Magma_0420_Forside_Ny

MAGMA NR4 2020

Seks økonomer. Seks ulike talenter. Seks ulike ønsker, planer og interesser i livet. Olav Reinertsen er ambassadør til Bosnia og Hercegovina. Astrid mo Eikrem er personlig trener. Les hva disse og fire andre økonomer har gjort med sine karrierer. 


Les mer
Magma 03

MAGMA NR3 2020

Kvinner og toppledelse

Norske toppledere er ikke representativt for hvordan den norske arbeidsstyrken er sammensatt, verken når det gjelder kjønn eller mangfold. Dette diskuteres i denne utgaven av Magma.


Les mer
Forside Magma 2002

MAGMA NR2 2020

Cybersikkerhet og risikostyring

Koronapandemien har vist tydelig hvor sårbare vi er som organisasjoner og samfunn, og hvor viktig det er med beredskap og planer for hvordan man håndterer uventede og uønskede hendelser.


Les mer
Forside Magma 2001

MAGMA NR1 2020

Regnskap og revisjon

Endringene som tvinges frem av økt digitalisering og større krav til bærekraft er viktige drivere for tilpasning av revisorutdannelsen. Lovforslag om at kun mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) skal kunne føre frem til autorisasjon som statsautorisert revisor er forventet å tre i kraft til høsten.


Les mer
Magma 1908 Forside

MAGMA NR8 2019

Fintech

En tidlig etablering av en fintech-sandkasse kan være godt nytt for både oss som kunder og for norsk verdiskapning. Trekker vi alle i samme retning, kan et fremoverlent Norge sikre seg en plass i teten av det som kommer til å bli en viktig del av fremtidens næringsliv.


Les mer
Magma 1907 Forside

MAGMA NR7 2019

Globale forretningsmodeller og styring

I dette nummeret gir norske forskere sine svar og råd om hvordan multinasjonale bedrifter best kan organisere seg for å redusere utfordringene som oppstår for globale bedrifter, samtidig som de klarer å gjør det meste ut av mulighetene.


Les mer
Magma 1906 Forside

MAGMA NR6 2019

Arbeid for utvikling

Eksperimentell metode gjør økonomer enda bedre i stand til å vurdere hvordan knappe midler bør brukes for å utnyttes best mulig. Denne utgaven gir innsikt i en ny fot av økonomifaget, fersk forskning om utviklingsøkonomi og et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere politiske prioriteringer.


Les mer
Magma 5 2019

MAGMA NR5 2019

Bærekraftige forretningsmodeller

Både forskning og empiri konkluderer i økende grad med at ikke bare er bærekraftig forretningsdrift lønnsomt – det er til dels mer lønnsomt enn de gamle forretningsmodellene. På lang sikt er det kanskje den eneste måte å sikre lønnsomhet på.


Les mer
Astrid Valen Utvik

MAGMA NR4 2019

Markedsføring

Det å definere målgruppen og vite at man må finne måter å nå dem på er markedsføring 101 og kunnskap du har fra før. Det å vite hvilke som til enhver tid er de riktigste SoMe-kanalene for deg og hvordan de best brukes, krever kontinuerlig kunnskapsoppdatering. Måtte dette nummeret gjøre verktøykassen din enda litt mer velutstyrt.


Les mer
Magma 1903

MAGMA NR3 2019

Digitalisering og forretningsutvikling

Digital transformasjon er langt mer enn ny teknologi. Skal de gode ideene bli til lønnsomme bedrifter, må alle de forretningsmessige dimensjonene håndteres. Mål om økt avkastning er en av de viktigste driverne for endring, da er det avgjørende å drive målrettet forretningsutvikling.


Les mer
Magma 02 19

MAGMA NR2 2019

Forskning på verdibasert ledelse tyder på at ledere som bevisst forholder seg til verdier, øker sin innvirkning på sine ansattes motivasjon og dermed øker sannsynligheten for at organisasjonen lykkes.


Les mer
Magma 1901 Forside

MAGMA NR1 2019

Skal vi som samfunn makte å virkelig å ta ut potensialet som ligger i forenkling av norsk regnskapsregulering, må næringslivet delta aktivt i prosessen med videre forenklingsarbeid. Arbeidet med å utforme en ny regnskapsstandard er foreløpig stanset i påvente av ny regnskapslov.


Les mer
Magma 1808 Forside

MAGMA NR8 2018

Markedsføring

De nye mediekanalene startet i det små, men har på kort tid etablert seg som viktige markedsføringsplattformer. De har særlig sterk gjennomslagskraft hos de yngste, som er neste generasjons forbrukere. Les den nyeste forskningen på tema dulting, hva som er suksesskriterier for delingstjenester, og hvordan disse spres.  


Les mer
Magma 1807 Omslag

MAGMA NR7 2018

Innovativ forretningsutvikling

Felles for nytenkende og oppdaterte forretningsmodeller er at de tar i bruk de mulighetene digitale verktøy gir. Det gjør modellene fleksible og skalerbare, og de er også kjennetegnet av et større kundefokus enn tidligere.


Les mer
Magma 1806 Forside

MAGMA NR6 2018

Økonomisk styring

Digitalisering og kunstig intelligens muliggjør nye verktøy som vil avlaste finansdirektøren i mange av de tradisjonelle styringsoppgavene. Men for å mestre fremtidens CFO-oppgaver kreves ny og oppdatert kompetanse, som det i stor grad er opp til den enkelte å tilegne seg.


Les mer
Magma 1805 Forside (002)

MAGMA NR5 2018

Ledelse i kontekst

Det er bred enighet om at det ikke finnes en universell ledelsesstrategi, som gjør at en lykkes i alle sammenhenger. Hvem, hva, når og hvordan avgjør på hvilket vis lederrollen fylles på en best mulig måte. Dette er tema for denne utgaven av Magma.


Les mer
Skjermbilde

MAGMA NR4 2018

Kommunikasjon

Ledelse er kommunikasjon, og kommunikasjon er en ferdighet som kan trenes opp og forbedres. Målet med dette nummeret har vært å synliggjøre hvordan kommunikasjon kan brukes som et strategisk og operativt ledelsesverktøy.


Les mer
Magma 1803 Forside

MAGMA NR3 2018

Varsling

Strengere regelverk for varslingshåndtering. Fra årsskiftet ble fire tidligere diskrimineringslover samlet i en lov. Magma 0318 og oppdaterer deg på fersk forskning og nytt lovverk. Flere større varslingssaker den senere tiden har satt varsling på agendaen. Nylig kom også den regjeringsoppnevnte Varslingskommisjonen med sin NOU-rapport «Varsling – vern og verdier».


Les mer
Magma 1802 Forside

MAGMA NR2 2018

Organisasjon og ledelse

I vår globale økonomi har vi erkjent at en mindre og mer grenseløs verden fordrer en helt annen form for kunnskap og respekt om ulike sosiale koder dersom vi skal kunne få et fruktbart utbytte ut av samarbeid over landegrenser. Flere av artikkelforfatterne i Magma 0218 på tema organisasjon og ledelse diskuterer utfordringer ved å skulle tilpasse seg andre kulturer, en problemstilling stadig flere kjenner på kroppen.


Les mer
Magma 1801 Forside

MAGMA NR1 2018

Regnskap og skatt

En effekt av den økende globaliseringen er at stadig flere selskaper blir flernasjonale. Les NHH-forskernes artikkel om hvordan skattegrunnlaget økte markant hos flernasjonale selskaper når regelverket og dokumentasjonskravet for intenprising ble strengere. Det viser hvorfor gjennomtenkte, internasjonale skatteregler er viktige. Verden er tjent med at aggressiv skatteplanlegging gjøres vanskeligere.


Les mer
Magma 1708_Forside

MAGMA NR8 2017

Entreprenørskap

Hvordan kan vi som samfunn best legge til rette for å øke andelen sukessefulle gründere? Magma tar denne gangen for seg hvem som blir gründere, og hvordan oppstartere kan nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i coworking space og deltakelse i startupmiljøer. 


Les mer
Magma 0717_Forside

MAGMA NR7 2017

Samfunnsansvar

Vi hører ofte at norske bedrifter er digitale sinker. Norge ligger imidlertid langt foran i å ta i bruk nye og tekniske løsninger for produkter og tjenester, men artiklene i denne utgaven av Magma viser at vi har en lang vei å gå før digitalisering  siver nedover i organisasjonen. Her ligger også en av utfordringene til økonomer i fremtiden. Hvordan påvirker digitalisering de gamle modellene for organisasjonsbygging og ledelse? 


Les mer
Magma 1706 Omslag

MAGMA NR6 2017

Øk. adm-utdanningen i 2025

Siviløkonomstudiet har gjennomgått store endringer siden Stortinget for 100 år siden vedtok å opprette en handelshøyskole. I Magma 0517 kan du lese hvordan lederne for de største norske økonomisk/ administrative utdanningsinstitusjonene tenker at fremtiden ser ut for norske masterutdannede økonomer. Særlig er de opptatt av at de konkurrerer på en internasjonal arena. 


Les mer
Magma forside 0517

MAGMA NR5 2017

Markedsføring og nye medier

Tema for denne utgaven er Markedsføring og nye medier. Som redaktør Charlotte H. Lem skriver i lederen sin, «Sosiale medier er en gigant, og bør behandles som den viktige kanalen den er. Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for hvordan gjøre dette vokser også, og vi gir deg et godt grunnlag her.»


Les mer
Magma 4

MAGMA NR4 2017

Verdifastsettelse

I dette nummeret av Magma får du oppfrisking av teori og praktiske problemstillinger for hvordan fastslå riktig verdi av fysiske og immaterielle eiendeler.


Les mer
Magma_1703_Forside[1]

MAGMA NR3 2017

Organisasjon og ledelse

Tema for Magma 0211 er organisasjon og ledelse. Les om hvordan mediebransjen møter digitalisering og forretningsmodeller som på kort tid har blitt snudd på hodet. Sjefsredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, er intervjuet om  hvorfor han ser lyst på papiravisenes fremtid, selv om de fysiske produktegenskapene endres, og fremtidens aviser vil bruke mindre papir.


Les mer
Magma 1701 Forside

MAGMA NR1 2017

Markedsføring

Markedsføring er en god miks av kunnskap og intuisjon, det er komplekst og intellektuelt. Likevel er måling av markedsføringens suksess og feiltrinn vanskelig å måle. Man må likevel våge for å vinne, og i dette nummeret får vi vite mer om hvordan vi kan våge og øke sjansene våre for å vinne


Les mer
Magma 1702 Forside

MAGMA NR2 2017

Regnskap og skatt

Regnskapsbransjen forventer høy endringstakt i årene fremover. Arbeidet med å legge frem ny regnskapslov, aksjelov og regnskapsførerlov pågår nå. En felles og overordnet konklusjonen er at den nye lovgivingen medfører en effektivisering og modernisering. 


Les mer
Magma 1608 Forside

MAGMA NR8 2016

Innovasjon

Innovasjon handler ikke kun om gründerskap og høy risiko for de involverte. For å overleve må også større bedrifter tenke nytt og satse på fremtiden. I dette Magma får vi siste nytt fra Senter for tjenesteinnovasjon på NHH, som blant annet viser at forskning, næringsliv og myndigheter må fortsette å satse sammen for å gå fremtiden lyst i møte.


Les mer
Magma 1607 Cover

MAGMA NR7 2016

Folkefinansiering

Økonomene tar de gode ideene til markedet. Hvordan de gjør dette kan være så mangt. I siste nummer av Magma tar vi for oss folkefinansiering; hva er det, hvordan brukes det og hvordan passer det inn i et marked som blir stadig mer digitalt og elektronisk?


Les mer
Magma 1606 Forside

MAGMA NR6 2016

Styrearbeid

Denne utgaven av Magma har tema styrearbeid. En særlig viktig rolle, og en rolle det har vært mye fokus på de siste årene. Det har vært fokusert på alt fra andelen kvinner i styrerom, kompetanse, honorar og ikke minst rollen til styrer med tanke på å vurdere risiko. Dette så vi sist under Panama Papers da spesielt styret i DNB ble sentrale i hvor mye de visste, og hvor mye de burde vite. Dette nummeret tar for seg mange av momentene jeg har nevnt ovenfor, og her er det mange spennende artikler som kan gi grobunn for gode refleksjoner og diskusjoner.


Les mer
Magma 1605 Forside

MAGMA NR5 2016

Kriseledelse

Nytt Magma er ute, og denne gangen tar vi for oss noe så alvorlig som kriseledelse. Ledelse i medgang er viktig, men enda viktigere er ledelse i motgang og i kriser. For det krever en god leder å håndtere at noen av dine ansatte kommer til deg med en bekymring så stor at den kan karakteriseres som et varsel. Dette nummeret av Magma gir deg mer innsikt i begrepet kriseledelse, og hva det betyr i ulike situasjoner.


Les mer
thumbnail copy

MAGMA NR6 2014

Samfunnsansvar

Forskere har i flere år fulgt utviklingen, og konkluderer nå med at mange av de bedriftene som tar sitt samfunnsansvar på alvor, ofte gjør det på en lønnsom måte. I denne utgaven av Magma har vi med seks bedriftseksempler som beskriver konkrete tiltak som innebærer lønnsomt samfunnsansvar. 


Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Forrige  Neste
SØK I MAGMA

Du kan søke i alle utgaver av Magma tilbake til 1998. Du kan lete direkte i arkivene:


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS