Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

JUSS

Geir J. Kruge, Karl-Anders Grønland: Konkurranseklausuler i arbeidslivet - ny varslet lovgivning 3/2011
Søren Lous, Karl-Anders Grønland: Grønne sertifikater 2/2011
Jan H.E. Wiese, Karl-Anders Grønland: Forholdet mellom det juridiske rammeverket for selskapers toppledelse og hvordan rammen benyttes 1/2011
Roy Arvid Hjortland, Karl-Anders Grønland: Skattemessige kravs betydning for ledelse av selskaper 8/2010
Ketil Sellæg Ramberg, Karl-Anders Grønland: Innhenting, analyse og bruk av informasjon om samarbeidspartnere, kunder og leverandører 6/2010
Magne Mjaaland, Frode Finnøy: Virksomhetsoverdragelse - Konsekvenser for ansatte 4/2010
Espen Johannessen, Karl-Anders Grønland: Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter overfor hverandre ved arbeidstakers sykefravær 4/2010
Lars Tore Fredriksen, Karl-Anders Grønland: Ekspansjon og distribusjon; pass på konkurranseloven! 3/2010
Per Helge Stoveland: Lønnsbeskatning ved virksomhetsoverdragelse 7/2009
Karl-Anders Grønland: Selskapers plikt til å informere og få generalforsamlingens godkjennelse før avtaler med nærstående gjennomføres 5/2009
Knut Boye: Ny tvistelov for betydning for klienten selv 4/2009
Monica Viken: Beskyttelse mot uønsket markedsføring etter ny markedsføringslov 4/2009
Arnfinn B. Fardal: Nedskriving - en av mange utfordringer i tider med økonomisk uro 3/2009
Per Helge Stoveland: Skatteplanlegging i nedgangstider 2/2009
Harald S. Olsen: Arv av ikke-børsnoterte aksjer - en skatteøkonomisk betraktning 2/2009
Geir Gripsrud: Pristilbud, veiledning eller villeding? 4/2009
Petter Osmundsen: Nye insentivelementer innen oljeservicekontrakter 4/2009
Alf Johan Knag: Er eiendommens beliggenhet juridisk vernet? 5/2009
Tore Bråthen: Generalforsamling på riktig sted? 4/2006
Tore Bråthen: Styremedlemmers fratreden 5/2006
Finn Arnesen: EØS-retten og hjemfallsretten 5/2006
Svein Ivar Angell: Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet 5/2006
Unn H. Aarvold: Bokføringsloven - erfaringer og utfordringer 5/2006
Per Helge Stoveland: Tvangslønn 1/2007
Tore Bråthen: Styreansvar og nedleggelse av arbeidsplasser 1/2007
Per Helge Stoveland: Høyesterettsdom om likhetsprinsippet i skatteretten 2/2007
Tore Bråthen: Fastsettelse av foretaksnavnet ved fusjon av aksje- og allmennaksjeselskaper 2/2007
Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal: Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS 2/2007
Jøran Kleiven, Lars Øystein Widding: Strategisk ledelse av immaterielle verdier - med fokus på patenter 2/2007
Anfinn Fardal: IFRS og norske regnskapsregler 3/2007
Per Helge Stoveland: Beskatning av ansattefond 3/2007
Tore Bråthen: Bør kravet om minste aksjekapital avskaffes for aksjeselskaper? 3/2007
Per Helge Stoveland: Rentefrie lån til datterselskap 4/2007
Tore Bråthen: Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske opsjoner i allmennaksjeselskaper 4/2007
Per Helge Stoveland: Skatteplikt ved utleie av bolig 5/2007
Tore Bråthen: Nye regler om kapitalrelaterte disposisjoner i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper? 5/2007
Per Helge Stoveland: I 2008 får du et nytt forhold til skatteetaten 6/2007
Tore Bråthen: Nytt om prinsippene for verdsettelse av aksjer ved innløsning av aksjonær 6/2007
Per Helge Stoveland: Tapsfradrag når en blir svindlet 1/2008
Tore Bråthen: Nye rettslige rammer for eiendomsmegling og eiendomsmeglingsforetak 1/2008
Kjell Grønhaug, Bjørn Johs. Kolltveit: TKT, styrekompetanse og organisering 1/2008
Harald S. Olsen: Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler 1/2008
Per Helge Stoveland: Fradrag for aksjonær ved tap på lån og garantier til eget aksjeselskap 2/2008
Tore Bråthen: Forretningsmessige avtaler mellom selskap og aksjonær med videre 2/2008
Tonny Stenheim: Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 2/2008
Per Helge Stoveland: Aksjebasert avlønning 3/2008
Tore Bråthen: Fisjon ved bruk av fisjonsfordring 3/2008
Per Helge Stoveland: Fradragsrett for kostnader til å renvaske seg 4/2008
Tore Bråthen: Societas Privata Europaea - SPE 4/2008
Per Helge Stoveland: Bortfall av underskudd som følge av endring av eierforhold 5/2008
Per Helge Stoveland: Tilleggsskatt og menneskerettigheter 6/2008
Tore Bråthen: Revisjonsplikten for AS, NUF og SPE 6/2008
Ole Gjems-Onstad: Det nye sesam, sesam: Innbetalt kapital 6/2008
Anfinn Fardal: IFRS under lupen ­ Finanskrisen gir ny næring til debatten om måling til virkelig verdi 6/2008
Tonny Stenheim: Egenutviklet goodwill ­ et regnskapsmessig problembarn? 6/2008
Tore Bråthen: Kan man kvitte seg med en "umulig" medaksjonær? 1/2005
Tore Bråthen: «Nystiftet selskap med begrenset ansvar til salgs for kr 3 999» 3/2004
Tore Bråthen: Konserninterne transaksjoner 1/2004
Tore Bråthen: Societas Europaea - SE-selskapet 5/2003
Tore Bråthen: Butikk i butikken 3/2003
Tore Bråthen: «Men hvordan kunne styret vite?» 2/2003
Tore Bråthen: Konsekvenser av at erverver av aksje ikke får samtykke fra selskapet 1/2003
Tore Bråthen: Mislykkede fusjonsforsøk 4/2002
Tore Bråthen: Krav til aksjeeierboken 2/2002
Tore Bråthen: Styreinstruks i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 1/2002
Tore Bråthen: Styrets handleplikt ved tap av egenkapital 6/2001
Tore Bråthen: Avtaler mellom selskap og aksjonær 4/2001
Tore Bråthen: Avgjørelsen av stemmerettsspørsmål på generalforsamlingen 3/2001
Tore Bråthen: Aksjonærlån 2/2001
Tore Bråthen: «Forsvarlig egenkapital» 5/2001
Tore Bråthen: Corporate governance i norsk jus 3/2002
Tore Bråthen: Mislykkede fusjonsforsøk 5/2002
Tore Bråthen: Testamenter og testamentsvitner 4/2003
Tore Bråthen: Styrelederen - hva sier loven? 6/2003
Tore Bråthen: Hva kan styrelederen gjøre på egen hånd? 2/2004
Tore Bråthen: Ulovlig aksjonærlån - og hva så? 4/2004
Tore Bråthen: Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre 5/2004
Tore Bråthen: Kan en aksjonær kreve seg innløst av selskapet når samarbeidsklimaet er ødelagt? 2/2005
Tore Bråthen: Tvangsinnløsning av aksjer - blir Norges høyesterett innhentet av EU-retten? 3/2005
Tore Bråthen: Etterlevelse av loven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i ASA-styrene 4/2005
Tore Bråthen: Styreforbehold 5/2005
Tore Bråthen: Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen kjøpes? 6/2005
Tore Bråthen: «Cross-border voting directive» 1/2006
Tore Bråthen: Lederlønninger 2/2006
Tore Bråthen: «Styrelov til glede og besvær» 2/2006
Tore Bråthen: Etterkontroll av aksjelovene 3/2006
Tore Bråthen: Innkalling til generalforsamling 1/2001
Tore Bråthen: Godtgjørelse fra andre enn eget selskap 6/2000
Tore Bråthen: Bedriftsforsamlingens rolle 5/2000
Beate Helle: Løs konflikten utenfor rettssalen 3/2000
Tore Bråthen: Aksjeklasser 3/2000
Tore Bråthen: Samtykke til erverv av aksje i aksjeselskap 2/2000
Tore Bråthen: Aksjonæravtaler 1/2000
Stewart Macaulay: Ikke-kontraktfestede relasjoner i forretningslivet 5/1999
Tore Bråthen: Styremedlemmers inhabilitet 3/1999
Tore Bråthen: Generalforsamling uten møte 2/1999
Karl-Anders Grønland: Egenkapitalinstrumenter i aksje- og allmennaksjeselskaper 9/2009
Fredrik Melle, Trond Tømta: Ny regnskapslov og nye aksjelover 6/1998
Tore Bråthen: Ekstraordinær granskning i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 6/1998
Tore Bråthen: Kjøp av eierandel i ANS - en andel i mye gammel moro? 5/1998
Tore Bråthen: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskapers erverv av egne aksjer 2/1998
Tore Bråthen: Nye rettslige rammer for næringsvirksomhet 1/1998
Tore Bråthen: AS og ASA - «Små» og «store» selskaper? 3/1998
Tore Bråthen: Straffbar kursmanipulering med aksjer mv 4/1998
Tore Bråthen: Styrevedtak uten møte 1/1999
Tore Bråthen: Tvangsinnløsning av aksjonærminoritet 5/1999
Aksel I. Rokkan: Hinsides den skrevne kontrakt 5/1999
Tore Bråthen: Ansvar for søsterselskapets gjeld 6/1999
Tore Bråthen: Aksjonærrettigheter i allmennaksjeselskaper 4/2000

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS