Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Fremtidens revisor – grønn og digital

figur-author

Da regjeringen like før jul la frem sitt forslag til ny revisorlov, var ett av punktene som avvek fra forslaget i NOU-en at kun mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) skal kunne føre frem til autorisasjon som statsautorisert revisor – for øvrig den eneste tittelen som blir stående når begrepet registrert revisor bortfaller.

I arbeidet med lovforslaget var høringsinstansene ganske samstemte i at også andre mastergrader skulle kunne gi denne godkjenningen – gitt at spesielle faglige krav var oppfylt. Men med argumentet om at det trengs et solid teoretisk grunnlag for å oppfylle de strenge kravene til «revisors rolle som allmennhetens tillitsperson», endte departementet med å konkludere med kun MMR-masteren skal kunne gi nødvendige kvalifikasjoner. De som har avlagt en annen mastergrad, kan bygge på med å ta et ettårig MMR-løp.

Loven er forventet å tre i kraft til høsten, men utdanningsinstitusjonene har allerede startet tilpasningen til de nye kravene. En umiddelbar konsekvens er at bachelor­studiet i regnskap og revisjon bortfaller. Der tok til sammen 409 studenter, fordelt på 12 studiesteder, den aller siste eksamen innenfor denne ordningen i fjor.

Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøy­skolen BI var først alene om å levere MRR-graden. Etter hvert har imidlertid flere av de andre økonomisk/administra­tive institusjonene fått på plass et MRR-program, og studentene kan i dag velge mellom åtte ulike MRR-muligheter. Ytterligere to er under planlegging.

For å tilfredsstille både nye lovkrav og fremtidens utfordringer er MMR-masterne under ombygging. I dag er de primært bygd opp med utgangspunkt i de kravene som stilles til statsautoriserte revisorer. Det vil frem­deles være kjernen. Men høyskolene har også mulighet til å legge andre parametere inn i sine studietilbud.

Endringene som tvinges frem av økt digitalisering og større krav til bærekraft er viktige drivere for tilpasning av hele utdanningstilbudet, også det for «allmenhetens tillitspersoner». Revisorstudentene har lenge nytt godt av et tett samarbeid mellom arbeidsgivere og studie­steder, som har sikret at erfaringene fra praksisfeltet gjenspeiles i pensum. Det samarbeidet blir viktig også fremover. Næringslivet er premissleverandører når det gjøres endringer i forelesningssalene.

På åpningen av årets FIBE-konferanse sa NHH-rektor Øystein Thøgersen det slik:

– Digitalisering og bærekraft har tidligere typisk vært plassert i egne kurs. Fremover vil disse temaene i økende grad være en naturlig og integrert del av alle kurs. Slik skal vi sikre at økonomer og revisorer kan ta sin del av den viktige jobben det er å sikre bærekraftperspektivet i fremtidens næringsliv.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS