Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Beregning av innskudd – ikke bare, bare

figur-author

De fleste mener at innskuddspensjon er såre enkelt, siden innskuddene bare er en prosent av lønn. Men så enkelt er det ikke. Og pensjonsinnretningene praktiserer beregning av innskudd forskjellig.

Innskuddene kan etter innskuddspensjonsloven § 5–3 (1) beregnes som «… et beløp for hvert medlem beregnet på grunnlag av ulike prosentsatser for medlemmets lønnsgrunnlag for henholdsvis lønn inntil 7,1 G og de deler av lønnen som ligger mellom 7,1 og 12 G».

Maksimale innskudd er:

  • 7 prosent av lønn for lønn opptil 12 G (eller for lønn fra 1–12 G)
  • 18,1 prosent av lønn for lønn mellom 7,1 og 12 G i tillegg

Hvilken lønn innskuddet beregnes av, samt hvilken G som legges til grunn for når grensene på henholdsvis 1, 7,1 og 12 G skal beregnes, kan begge være kilder til forskjeller i beregningen.

Hvilken lønn skal det regnes innskudd av?

Innskuddspensjonsloven inneholder regler om hvilken lønn som skal medregnes og ev. hva pensjonsplanen kan angi at det skal ses bort fra. Siste års lønn kan også benyttes, eller det kan brukes et normert lønnsgrunnlag for flere grupper av medlemmer med mindre dette gir et vesentlig annet resultat enn om hver enkelt ansattes lønn blir lagt til grunn.

I en artikkel i Magma 8/2016 drøftet vi effekten av å ta med eller ikke ta med enkelte lønnselementer ved beregning av innskudd, særlig bonus. Et annet spørsmål er feriepenger. Summen av utbetalt lønn og feriepenger vil som regel bli litt større enn årslønnen.

Vi har undersøkt hvordan noen pensjonsinnretninger beregner innskudd knyttet til feriepenger 1 og bonus. Beregningsmetoden er ikke lik hos pensjonsinnretningene. Her er noen eksempler på hvordan pensjonsinnskuddene beregnes:

1. Innbetalingen skjer hver måned basert på innrapportert lønn (til pensjonsinnretningen) samme måned.

Dersom feriepenger blir rapportert den måneden de utbetales, inngår feriepengene i beregningen av innskudd.

Svært ofte vil lønn for fast ansatte kun bli rapportert ut fra årslønn, uten hensyn til feriepenger.

Bonus utbetales gjerne maksimalt et par ganger i året, ikke månedlig. Dersom bonus blir rapportert den måned den blir utbetalt og lagt til månedslønnen, vil det bli beregnet innskudd av den. Noen pensjonsinnretninger gjør en ekstra beregning på slutten av året slik at lønn og bonus til sammen gir grunnlag for årets innbetaling til innskuddspensjon, andre ikke.

Eksempel:

Måneds­lønnBonusÅrslønnInnskudd«Feil» innskudd
45 000540 00037 800
45 00050 000590 00041 30048 125

I ruten med «feil» innskudd er det lagt til grunn at månedslønnen blir veldig høy den måneden det utbetales bonus, slik at noe av innskuddet blir beregnet med 25,1 prosent av lønn, fordi det tilsvarer en månedslønn som årlig ville vært over 7,1 G. Samtidig vil samlet årslønn ikke være over 7,1 G, og vil ikke gi grunnlag for at noe av innskuddet skal beregnes med 25,1 prosent. Det vil i dette tilfellet kunne bli betalt nesten 6 000 kr for mye inn til innskuddspensjonsordningen.

Innskudd for bonus blir også hos noen pensjonsinnretninger beregnet den måneden bonusen blir rapportert, og i tolv måneder fremover.

2. Innbetalingen skjer hver måned, kvartalsvis eller annet, basert på innrapportert lønn (til pensjonsinnretningen) i året.

Feriepenger blir ikke rapportert inn, med mindre bedriften legger dette inn i årslønnen.

Bonus blir ikke rapportert inn, med mindre bedriften selv rapporterer dette spesielt.

Hvilken G skal det regnes innskudd av?

Etter forskrift til innskuddspensjonsloven skal det til enhver tid gjeldende grunnbeløpet i folketrygden (G) benyttes ved beregning av innskudd. Samtidig har det vært praksis i forsikringsbransjen, med stilltiende aksept fra Finanstilsynet, for å benytte G ved seneste lønnsendring.

Det viser seg at pensjonsinnretningene benytter forskjellig G ved beregning av innskudd. Noen av variantene er:

1. Gjeldende G benyttes til enhver tid.

Enkelte pensjonsinnretninger benytter gjeldende G til enhver tid.

Dette gjelder særlig der innskuddene betales hver måned.

G endres med virkning fra 1. mai hvert år, men det nye beløpet er ikke kjent før en viss tid etter denne datoen. Enkelte pensjonsinnretninger foretar en etterberegning av innskudd når ny G er klar, andre ikke.

2. G ved seneste lønnsendring benyttes.

Å benytte gjeldende G ved lønnsendring er den vanligste håndteringen av G ved beregning av innskudd.

Enkelte pensjonsinnretninger gjør unntak for 12 G-grensen, som beregnes ut fra gjeldende G til enhver tid.

3. Gjennomsnittlig G benyttes.

Minst én pensjonsinnretning benytter også en gjennomsnittlig G for innbetalingsåret. Dette gjelder særlig ved beregning av innskudd for bonus i slutten av året.

Dersom G økes ved beregning av innskudd uten at lønnen er endret, vil arbeidstakeren få lavere innskudd i følgende situasjoner:

  • Det gis kun innskudd for lønn over 1 G
  • Det er høyere innskuddssats for lønn over 7,1 G
  • Lønnen er ved eller over 12 G

Dersom lønnen økes uten at G økes ved beregning av innskudd, vil dette i utgangspunktet gi høyere innskudd.

Beregning av innskudd av for eksempel bonusutbetaling som kommer i desember, vil bli forskjellig om man legger til grunn G ved starten av året, gjennomsnittlig G eller G ved slutten av året, dersom bonusutbetalingen fører til at årslønnen tangerer 12 G.

Eksempel: Innskudd for årslønn med bonus kr 1 123 608 ut fra hvilken G som benyttes

Dato12 GInnskudd
1.1.20171 110 912159 869
31.12.20171 123 608161 697

I eksempelet vil det bli betalt inn kr 1 827 mer om G ved utgangen av året benyttes, enn om G ved inngangen av året benyttes. Kanskje ikke så mye, men dersom beregningene innehar denne forskjellen over tid, vil effekten på pensjonen kunne bli merkbar.

Avsluttende kommentar

Å beregne innskudd er altså avhengig av systemer og rutiner hos den pensjonsinnretningen hvor bedriften har sin tjenestepensjon. Kanskje kan nye rutiner med den foreslåtte «Egen pensjonskonto» bedre situasjonen?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS