Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Bedre og enklere ajourhold av tjenestepensjon med a-ordningen?

figur-authorfigur-author

Alle private bedrifter skal ha en tjenestepensjonsordning for bedriftens ansatte. Hvor mye bedriftene skal innbetale til tjenestepensjonsordningen, avhenger av den enkelte ansattes stillingsforhold, herunder lønnsnivå og stillingsstørrelse. For at ansatte skal få den tjenestepensjonen de har krav på, må derfor bedriftene løpende rapportere endringer i ansattes stillingsforhold, herunder korrekte datoer for når personer blir ansatt og fratrer, til pensjonsinnretningen de har tjenestepensjonen hos.

De fleste arbeidsgivere rapporterer korrekte opplysninger til pensjonsinnretningen. Det har imidlertid vært flere eksempler på arbeidsgivere som ikke har opprettet den lovpålagte tjenestepensjonsordningen, eller at endringer i lønn eller stillingsstørrelse ikke har blitt rapportert til pensjonsinnretningene.

Offentlige myndigheter krever at arbeidsgiverne rapporterer oppdaterte opplysninger om ansattes stillingsforhold til a-ordningen. A-ordningen er en samordnet løsning der arbeidsgivere rapporterer inn opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, SSB og Skatteetaten. I henhold til Skatteetaten sender 90 prosent av arbeidsgiverne opplysninger til a-meldingen fra et lønns- og personalsystem. Disse bedriftene står for over 98 prosent av opplysningene som kommer i a-ordningen.

Skatteetaten har nå, på oppdrag fra Finansdepartementet, utredet om opplysninger bedriftene melder inn a-ordningen, kan gjenbrukes i forbindelse med ajourhold av private tjenestepensjonsordninger. Det er laget en rapport, OTP-forstudierapport, som ble lagt frem i november 2019. Rapporten ble laget i samarbeid med Finanstilsynet, Finans Norge, NAV og SSB.

I rapporten skisseres mulige løsninger der arbeids­givers allerede innrapporterte opplysninger om inntekt og arbeidsforhold til Skatteetaten og NAV deles med pensjonsinnretningene, slik at bedriftene ikke trenger å rapportere direkte til pensjonsinnretningene. Det anføres at et slikt tiltak blant annet vil føre til at flere arbeidsgivere vil etterleve pensjonsforpliktelsene de har overfor sine ansatte.

Finans Norge har anslått at årlige innbetalinger til tjenestepensjon vil kunne øke med én til to milliarder. Dette beløpet inkluderer kun innbetalinger knyttet til endring i lønn eller stillingsstørrelse som med dagens system ikke har blitt rapportert til pensjonsinnretningene.

Videre påpekes det i rapporten at forslagene vil kunne føre til store reduksjoner i næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder:

  • 720 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere
  • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen

Å kunne bruke a-meldingen for å rapportere også til tjenestepensjon vil kunne innebære en forenkling i rapporteringen for svært mange arbeidsgivere. Samtidig ser myndighetene at det kan lages en løsning innenfor dette systemet som gjør at de lettere kan kontrollere at bedrifter har opprettet en tjenestepensjonsordning.

Før bruken av a-meldinger til pensjonsformål kan realiseres, må en rekke forhold avklares, for eksempel om det er mulig å skille lønnsarter som skal være pensjonsgivende, fra de som ikke er det. Videre må det foretas endringer i flere lover og regler knyttet til innholdet i a-meldingen, hjemler for både å levere og å hente ut informasjon, m.m.

Rapporten er nå til behandling i Finansdepartementet. Det er ikke sikkert at de foreslåtte løsningene kan realiseres innen ordningen med egen pensjonskonto trer i kraft, dersom dette skjer 1.1.2021, men kanskje ikke så lenge etter.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS